<
Skip to main content

Algemene voorwaarden advisering van BAB-Apeldoorn

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenassociatie, die aan BAB-Apeldoorn mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2 BAB-Apeldoorn: de eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

1.3 Werkzaamheden: alle door BAB-Apeldoorn krachtens een door Opdrachtgever verstrekte opdracht of reeds verrichtte werkzaamheden.

Artikel 2. De opdracht

2.1 De opdracht omvat al hetgeen tussen Opdrachtgever en BAB-Apeldoorn is overeengekomen.

2.2 BAB-Apeldoorn stelt deze voorwaarden zo spoedig mogelijk ter hand aan de mogelijke Opdrachtgever doch doet dit uiterlijk ter gelegenheid van het ter kennis brengen van het schriftelijke concept van de opdracht.

2.3 Voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht overleggen partijen, voorzover op dat moment mogelijk en voorzover relevant, betreffende:
a. De inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;
b. Het ter beschikking stellen van gegevens, waaronder een programma van eisen, door of namens Opdrachtgever aan BAB-Apeldoorn en, indien gegevens door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, om welke gegevens het gaat en wanneer zij ter beschikking gesteld zullen worden;
c. Aan welke derden-adviseurs Opdrachtgever opdracht verleent en door dezen te verrichten werkzaamheden;
d. Het tijdschema waarbinnen BAB-Apeldoorn (delen) van de opdracht vervult;
e. De eventuele fasering van de uitvoering van de opdrachten;
.f Het eventueel optreden van BAB-Apeldoorn als gemachtigde van Opdrachtgever gedurende welke periode alsmede de omvang van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid;
g. Het aanwijzen van een natuurlijk persoon, die Opdrachtgever met betrekking tot de opdracht vertegenwoordigt;
h. De vraag of er wettelijke verplichtingen rusten op Opdrachtgever rusten en zo ja, of hiermee verband houdende werkzaamheden aan BAB-Apeldoorn worden opgedragen;
i. De wijze waarop de kwaliteitszorg eventueel nader zal worden geregeld;
j. Het bedrag aan uitvoeringskosten dat ten naaste bij met de uitvoering van het object gemoeid mag zijn;
k. De wijze waarop de advieskosten van BAB-Apeldoorn worden bepaald en welk gedeelte daarvan aan afzonderlijke fasen wordt toegerekend en een betalingsschema;
l. Een raming van de advieskosten uitgesplitst naar de verschillende fasen;
m. Of en zo ja hoe, tariefwijzigingen en indexeringen ten aanzien van de advieskosten worden toegepast;
n. De aard en omvang van de bijkomende kosten;
o. Op welke wijze, en zonodige frequentie, de informatieoverdracht en overleg tussen BAB-Apeldoorn en Opdrachtgever alsmede eventueel tussen BAB-Apeldoorn en derden-adviseurs plaatsvindt;
p. De vorm en het aantal waarin documenten aan Opdrachtgever en eventueel derden worden verstrekt en onder welke voorwaarden dit plaatsvindt;
q. Of een CAR-verzekering of vergelijkbare verzekeringen dient te worden afgesloten die gelet op de aard en de omvang van het project als een gebruikelijke verzekering kan worden aangemerkt.

Artikel 3. Vooronderzoek

3.1 BAB-Apeldoorn adviseert Opdrachtgever hem het verrichten van een vooronderzoek op te dragen:
a. Indien Opdrachtgever geen programma van eisen kan verstrekken dat voor BAB-Apeldoorn als voldoende duidelijk uitgangspunt kan dienen voor het aanvangen van de werkzaamheden;
b. Indien het BAB-Apeldoorn, mede gelet op het bepaalde in de leden 2.1 tot en met 2.3 van artikel 2, onvoldoende duidelijk is of vervulling van de opdracht mogelijk is;
c. In alle andere gevallen waarin BAB-Apeldoorn dit met het oog op een behoorlijke vervulling van de opdracht wenselijk
acht.

3.2 Stemt Opdrachtgever in met het advies tot het verrichten van een vooronderzoek, dan stelt BAB-Apeldoorn in overleg met Opdrachtgever een schriftelijk concept van de opdracht voor een vooronderzoek op, waarbij aan de bepalingen van artikel 2 op een overeenkomstige wijze van toepassing wordt gegeven.

3.3 Stemt Opdrachtgever niet in met het advies tot het verrichten van een vooronderzoek, dan treden partijen in overleg. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.

Artikel 4. Vastlegging van de opdracht

4.1 Acht BAB-Apeldoorn, mede gelet op hetgeen volgens artikel 2 lid 2.3 dan wel artikel 3 lid 3.1 is besproken, vervulling van de opdracht mogelijk, dan stelt hij in overleg met Opdrachtgever een schriftelijk concept van de opdracht op, waaruit blijkt wat is besproken alsmede de toepasselijkheid van deze regeling.

4.2 De opdracht is tot stand gekomen wanneer BAB-Apeldoorn het overeenkomstig het bepaalde in lid 4.1 van dit artikel opgestelde schriftelijk heeft bevestigd of een schriftelijk aanbod daartoe van BAB-Apeldoorn door Opdrachtgever binnen de geldigheidsduur van dit aanbod schriftelijk is aanvaard of het opgestelde op andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd.

4.3 Het bepaalde in lid 4.2 laat onverlet dat het bestaan en de inhoud van de opdracht met alle middelen kan worden bewezen.

Artikel 5. Werkzaamheden door anderen

5.1 BAB-Apeldoorn is bevoegd werkzaamheden onderzijn leiding door anderen te doen uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

Artikel 6. Aanstellen van meer dan een adviseur

6.1 Maakt de behoorlijke realisatie van het project het aanstellen van een of meer derden-adviseurs noodzakelijk, dan gaat Opdrachtgever daartoe niet over dan na overleg met BAB-Apeldoorn.

6.2 Indien BAB-Apeldoorn dient samen te werken met derden-adviseurs stelt Opdrachtgever vast welke participant verantwoordelijk is voor de besturing van het proces van de werkzaamheden van de verschillende adviseurs.

6.3 De advieskosten van de in lid 6.1 bedoelde derden-adviseurs worden, tenzij anders overeengekomen, door Opdrachtgever aan deze voldaan.

Artikel 7. BAB-Apeldoorn als gemachtigde van Opdrachtgever

7.1 BAB-Apeldoorn treedt op als gemachtigde van Opdrachtgever indien en voorzover Opdrachtgever BAB-Apeldoorn daartoe schriftelijk heeft aangewezen.
Het ontbreken van een schriftelijke machtiging kan BAB-Apeldoorn niet worden tegen geworpen, indien en voorzover BAB-Apeldoorn bewijst dat Opdrachtgever anderszins uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, dan wel het optreden als gemachtigde uit de geven omstandigheden of de aard van de opdracht voortvloeit.

7.2 Opdrachtgever zal indien en voorzover BAB-Apeldoorn als gemachtigde is aangewezen, niet buiten BAB-Apeldoorn om orders en aanwijzingen geven aan derden die het object, waarop de opdracht betrekking heeft, uitvoeren of daarvoor leveranties verrichten dan wel op de uitvoering toezicht houden. Indien Opdrachtgever in een dringend geval desondanks orders of aanwijzigen als hier bedoeld heeft gegeven, zal hij BAB-Apeldoorn daarvan onverwijld in kennis stellen. BAB-Apeldoorn is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van orders en aanwijzingen als hier bedoeld.

Artikel 8. Esthetische waarden

8.1 Bij de boordeling van de juiste vervulling van de opdracht blijft de esthetische waarde buiten beschouwing, hetgeen onverlet laat dat voldaan dient te worden aan redelijke eisen.

Artikel 9. Aanpassingen van de opdracht

9.1 Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien:
a. zich wijzigingen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht voordoen;
b. de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht;

9.2 De volgende omstandigheden geven in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen:
- relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of -beschikkingen;
- relevante wijzigingen in het programma van eisen dan wel de oorspronkelijke opdracht;
- door Opdrachtgever verlangde wijzigingen op of varianten van werkzaamheden die reeds goedgekeurd zijn,dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds goedgekeurd is;
- extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de opdracht noodzakelijk blijken.

9.3 Leidt het overleg als bedoeld in lid 9.1 tot een aanpassing van de opdracht,dan handelen partijen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2,3 en 4.

Artikel 10. Onvoorzien omstandigheden

10.1 Op verlangen van een der partijen kunnen de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht worden gewijzigd op grond van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de opdracht niet mag verwachten. Aan de wijziging kan terugwerkende kracht worden verleend.

Artikel 11. Algemene verplichtingen van BAB-Apeldoorn

11.1 BAB-Apeldoorn:
a. vergewist zich bij het aanvaarden van een opdracht over de voor de juiste vervulling daarvan noodzakelijke kennis en kunde te (kunnen) beschikken;
b. is gehouden om alle gegevens van een Opdrachtgever vertrouwelijk te houden voorover deze gegevens als vertrouwelijk aan BAB-Apeldoorn bekend zijn of voorzover BAB-Apeldoorn redelijkerwijze kan of hoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn;

11.2 BAB-Apeldoorn is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, de Opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap te verrichten. BAB-Apeldoorn dient alles te vermijden wat de onafhankelijkheid van het advies kan schaden.

11.3 BAB-Apeldoorn houdt rekening met de voor de opdracht van belang zijnde publiek-en privaatrechterlijke regelingen, waarvan het bestaan van algemene bekendheid onder BAB-Apeldoorn mag worden verondersteld.

11.4 BAB-Apeldoorn houdt de opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht. BAB-Apeldoorn verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle inlichtingen, waaronder inlichtingen omtrent de voortgang van de uitvoering van de opdracht, veranderingen van (overheids) voorschriften of- beschikkingen, of veranderingen omtrent de financiële aspecten van de opdracht, de financiële gevolgen van al dan niet noodzakelijke wijzigingen daarvan, alsmede inlichting omtrent overeenkomsten die BAB-Apeldoorn ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

11.5 De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdschema.Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreffen de termijnen in het overeengekomen tijdschema geen fatale termijnen.

11.6 BAB-Apeldoorn vangt eerst dan aan met een volgende fase nadat de Opdrachtgever daartoe zijn toestemming heeft verleend.In deze toestemming wordt de goedkeuring van de voorafgaande fase geacht te zijn begrepen, behalve voorzover de Opdrachtgever zijn goedkeuring aan onderdelen van de werkzaamheden uitdrukkelijk heeft onthouden.

11.7 BAB-Apeldoorn deelt aan de Opdrachtgever mee welke natuurlijke persoon of personen bevoegd zijn BAB-Apeldoorn te vertegenwoordigen, zonodig onder vermelding van de beperkingen van zijn of hun bevoegdheid.

11.8 BAB-Apeldoorn dient, voorzover hij documenten heeft opgesteld, bij beëindiging van een opdracht de Opdrachtgever in het bezit te stellen van de documenten die na beëindiging van de opdracht van belang zijn voor de Opdrachtgever.

11.9 BAB-Apeldoorn is verplicht de Opdrachtgever te waarschuwen indien inlichtingen en/of gegevens verstrekt door of namens de Opdrachtgever of beslissingen genomen door of namens de Opdrachtgever klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij de vervulling van de opdracht daarop zou voortbouwen.

11.10 BAB-Apeldoorn bewaart de gegevens die op de opdracht betrekking hebben en waarvan het belang, mede gelet op de aard van de opdracht en de overige omstandigheden, zulks kennelijk vordert op een door hem te bepalen wijze gedurende een periode van vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd.Het bepaalde in de leden 16.5 tot en met 16.7 van artikel 16 (aansprakelijkheidsduur) is van overeenkomstige toepassing.

11.11 Desgevraagd stelt BAB-Apeldoorn ,tegen vergoeding van de onkosten, bewaarde gegevens ter beschikking aan de Opdrachtgever.

11.12 BAB-Apeldoorn is van de in lid 11 bedoelde bewaarplicht ontheven, indien hij de door hem bewaarde gegevens aan de Opdrachtgever aanbiedt en deze desgevraagd aan de Opdrachtgever overdraagt.

Artikel 12. Algemene verplichtingen van de Opdrachtgever

12.1 De Opdrachtgever gedraagt zich jegens BAB-Apeldoorn als een goed en zorgvuldig Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van BAB-Apeldoorn vertrouwelijk te houden, voorzover deze gegevens als vertrouwelijk aan de Opdrachtgever bekend zijn of voorzover de Opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

12.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan BAB-Apeldoorn verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. De Opdrachtgever vrjiwaart BAB-Apeldoorn voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.

12.3 De Opdrachtgever zal documenten die BAB-Apeldoorn bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, tijdig beoordelen en na goedkeuring desgewenst waarmerken.

12.4 De Opdrachtgever is verplicht BAB-Apeldoorn binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de adviezen een tekortkoming van BAB-Apeldoorn daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn.

12.5 Op verzoek van en na overleg met BAB-Apeldoorn wijst de Opdrachtgever schriftelijk een persoon aan om hem met betrekking tot de opdracht te vertegenwoordigen.Hij doet daarvan mededeling aan BAB-Apeldoorn onder vermelding van eventuele beperkingen van de bevoegdheid van deze persoon.

12.6 In geval van detachering onthoudt de Opdrachtgever zich van het in dienst nemen van deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering en een hieraan gelijke periode direct na het einde van de detachering met een minimum van drie maanden en een maximum van een jaar.

12.7 De Opdrachtgever draagt zijn opdrachtgeverschap niet geheel of gedeeltelijk over aan een ander zonder toestemming van BAB-Apeldoorn.

12.8 De Opdrachtgever voldoet de door hem aan BAB-Apeldoorn verschuldigde bedragen uiterlijk op de daarvoor in het betalingsschema overeengekomen dan wel in de declaraties van BAB-Apeldoorn aangegeven tijdstippen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid van BAB-Apeldoorn voor toerekenbare tekortkomingen

13.1 BAB-Apeldoorn is jegens de Opdrachtgever aansprakelijk;
a. indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en
b. de Opdrachtgever BAB-Apeldoorn schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij BAB-Apeldoorn heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en bovendien
c. BAB-Apeldoorn aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

13.2 Maakt BAB-Apeldoorn bij de vervulling van de opdracht gebruik van een andere persoon, dan is BAB-Apeldoorn op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen tekortkomingen, tenzij de andere persoon door de Opdrachtgever is voorgeschreven.

Artikel 14. Schadevergoeding

14.1 Is BAB-Apeldoorn krachtens het bepaalde in artikel 13 aansprakelijk, dan is hij gehouden tot vergoeding van de door Opdrachtgever dientengevolge geleden, directe schade.

14.2 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht van aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.

14.3 BAB-Apeldoorn is bevoegd om in goed overleg met de opdrachtgever voor eigen rekening tekortkomingen, waarvoor hij aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

14.4 BAB-Apeldoorn is tegenover de Opdrachtgever aansprakelijk voor de directe schade door deze geleden als gevolg van een bevoegdheidsoverschrijding van BAB-Apeldoorn onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 7.1. Bij de vaststelling van de schadevergoeding in gevolge het in de vorige volzin bepaalde wordt, naast de overige van belang zijnde feiten en omstandigheden rekening gehouden met de mate, waarin de Opdrachtgever door de gevolgen van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat.

14.5 Indien een voorgeschreven persoon als bedoeld in artikel 13 lid 13.3 niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert en BAB-Apeldoorn het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de Opdrachtgever de voor BAB-Apeldoorn ontstane extra onkosten aan hem vergoeden, voorzover deze hem niet zijn vergoed door deze persoon. Daartegenover zal BAB-Apeldoorn,op eerste verzoek van de Opdrachtgever, aan deze zijn vordering op deze persoon cederen tot aan het door de Opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.

14.6 Indien toekenning van de in de voorgaande leden bedoelde schadevergoeding in de gegeven omstandigheden,waaronder de technische aspecten, de relatieve omvang van de opdracht binnen een project, de aard en de ernst van de tekortkoming en de daadkracht van partijen, tot voor een of beide partijen kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden, kan het scheidsgerecht dan wel de rechter een andere schadevergoeding vaststellen.

14.7 Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is BAB-Apeldoorn slechts aansprakelijk indien en voorzover de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van BAB-Apeldoorn.

14.8 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is BAB-Apeldoorn bij opdrachten die betrekking hebben op de uitvoering van een object alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen andere verzekering(en).

14.9 Indien en voorzover de Opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en BAB-Apeldoorn te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

Artikel 15. Omvang van de schadevergoeding

15.1 De door BAB-Apeldoorn te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 10.000,00.

15.2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel bedraagt bij opdrachten,waarbij de Opdrachtgever consument is en de advieskosten per opdracht lager zijn dan € 5.000,00 , de te vergoeden schade maximaal € 5.000,00.

Artikel 16. Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen

16.1 Elke aansprakelijkheid van BAB-Apeldoorn vervalt door verloop van drie jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

16.2 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de Opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed BAB-Apeldoorn in gebreke heeft gesteld.

16.3 Het vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van één jaar na de schriftelijke en met redenen omklede ingebrekestelling.

16.4 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien deze wordt ingesteld later dan drie jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

16.5 Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 16 de leden 16.1 en 16.4 wordt als dag waarop de opdracht is geëindigd, aangemerkt als de dag waarop BAB-Apeldoorn de einddeclaratie ter zake van de opdracht heeft verzonden.

16.6 Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 16 de leden 16.1 en 16.4 wordt voor de opdracht een object betreffende, als de dag waarop de opdracht is geëindigd, aan gemerkt de dag waarop het object is of wordt geacht te zijn opgeleverd, mits deze oplevering geschied voor de in lid 16.4 bedoelde dag.

16.7 Wordt de opdracht door een consument ontbonden, dan wordt voor toepassing van het bepaalde in artikel 16 de leden 16.1 en 16.4 als dag waarop de opdracht is geëindigd, aangemerkt de dag waarop de ontbinding plaatsvond.

Artikel 17. Overige bepalingen verband houdende met schadevergoeding

17.1 Het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de opdracht.

17.2 In geval dat een in dienst bij BAB-Apeldoorn zijnde persoon is gedetacheerd bij Opdrachtgever is BAB-Apeldoorn met inachtneming van het overleg in de artikelen 13 t/m 18 bepaalde slechts verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van deze persoon met de overeengekomen kwaliteit voor de overeengekomen periode.

17.3 Behoudens het bepaalde in het vorige lid is BAB-Apeldoorn niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de Opdrachtgever of derden ( mede) veroorzaakt door de ter beschikking gestelde persoon/personen.

17.4 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart BAB-Apeldoorn ter zake van vorderingen tot vergoeding van schade van derden veroorzaakt door de aan de Opdrachtgever te beschikking gestelde persoon/personen.

Artikel 18. Opdrachtgever is consument

18.1 Indien de Opdrachtgever consument is,is het bepaalde in de artikelen 13 t/m 18 van overeenkomstige toepassing, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.

Artikel 19. Onderbreking van de opdracht

19.1 De Opdrachtgever kan BAB-Apeldoorn gelasten de opdracht te onderbreken. De Opdrachtgever is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen.

19.2 Na de in artikel 19 lid 19.1 omschreven mededeling treden partijen met bekwame spoed in overleg omtrent de gevolgen hiervan

Artikel 20. Gevolgen van vertraging of onderbreking van de opdracht

20.1 Wordt de vervulling van de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit BAB-Apeldoorn niet toe te rekenen,dan is de Opdrachtgever verplicht op declaratie van BAB-Apeldoorn aan deze te vergoeden, berekend naar de stand van de werkzaamheden;
a. het honorarium;
b. de bijkomende kosten;
c. de toezichtskosten;
d. alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten,voortvloeiend uit verplichtingen die BAB-Apeldoorn reeds is aangegaan met het oog op de verdere invulling van de opdracht, berekend vanaf het moment van het intreden van de vertraging of onderbreking.

20.2 De Opdrachtgever is tevens verplicht de schade die BAB-Apeldoorn lijdt te vergoeden, onverminderd de gehoudenheid van BAB-Apeldoorn die schade zoveel mogelijk te beperken.

20.3 Het bepaalde in artikel 49 lid 49.3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21. Wijze van opzeggen

21.1 De opdracht wordt opgezegd door een aan de wederpartij gerichte,schriftelijke mededeling,waarin ten minste de gronden van de opzegging dienen te worden vermeld alsmede de datum waarop de opzegging ingaat.

Artikel 22. Ontbinding van de opdracht

22.1 Buiten de in deze regeling geregelde opzeggingsgronden is ontbinding van de tussen partijen gesloten opdracht uitgesloten, tenzij de Opdrachtgever een consument is.


22.2 Is de Opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 22 lid 22.1 gerechtigd de opdracht te ontbinden, dan is het in deze regeling bepaalde omtrent de opzegging van de opdracht op de ontbinding van overeenkomstige toepassing.

Artikel 23. Algemene verplichtingen van partijen na opzegging van de opdracht

23.1 Na de opzegging van de opdracht is ieder der partijen verplicht al datgene te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van haar wederpartij van haar gevergd mag worden.

Artikel 24. Gronden voor opzegging van de opdracht

24.1 Gronden voor de opzegging van de opdracht zijn:
- vertraging of onderbreking;
- toerekenbaar tekortkomen;
- overmacht;
- onvermogen;
- wijziging van rechts- of samenwerkingsvorm;
- overlijden;
- arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon.

Artikel 25. Vertraging en/of onderbreking

25.1 Is,gelet op alle van belang zijnde omstandigheden, de vertraging of onderbreking van de vervulling van de opdracht zodanig van aard en/of duur dat nakoming van de opdracht in ongewijzigde vorm in redelijkheid niet is te vergen, dan hebben partijen ieder het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.

Artikel 26. Toerekenbaar tekortkomen

26.1 Is er sprake van een toerekenbare tekortkoming, dan is de wederpartij van de partij aan wier kant de toerekenbare tekortkoming zich voordoet, bevoegd de opdracht op deze grond op te zeggen.

26.2 Aan laakbaar handelen van een partij worden dezelfde rechtsgevolgen verbonden als aan een toerekenbare tekortkoming van die partij.

26.3 Het recht op opzegging laat onverlet het bepaalde in de artikelen 13 t/m 18.

Artikel 27. Overmacht

27.1 Van overmacht in de zin van deze regeling is tevens sprake, indien door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij te wijten zijn, voortzetting van de opdracht in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.

27.2 De bevoegdheid om op grond van het bepaalde in dit artikel op te zeggen, komt toe aan de partij aan wier kant de overmacht zich voordoet.

Artikel 28. Onvermogen van een der partijen

28.1 Van financieel onvermogen van een partij is sprake, indien zij surseance van betaling of een schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd,dan wel in staat van faillissement is verklaard.

28.2 Verkeert een partij in financieel onvermogen, of bestaan er goede gronden om aan te nemen dat zij zal tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, dan is de wederpartij bevoegd haar, haar bewindvoerder of curator te sommeren binnen een redelijke termijn schriftelijk te verklaren of deze in staat en bereid is om de opdracht voort te zetten .De wederpartij is gerechtigd te verlangen dat genoegzame zekerheid wordt gesteld, indien de opdracht wordt voortgezet. Blijft binnen de gestelde termijn hetzij de gevraagde verklaring dan wel de verlangde zekerheid uit, dan is de wederpartij gerechtigd de opdracht op deze grond op te zeggen.

Artikel 29. Wijziging rechts- of samenwerkingsvorm

29.1 Onder wijziging van de rechts-of samenwerkingsvorm wordt verstaan: het besluit tot ontbinding van een rechtspersoon of het verlies van rechtspersoonlijkheid, juridische fusie daaronder begrepen en het besluit tot ontbinding van een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap.

29.2 Doet zich ten aanzien van een partij een omstandigheid bedoeld in lid 29.1voor, dan is de wederpartij bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen indien aan die omstandigheid door haar een redelijk belang te ontlenen is.

Artikel 30. Overlijden

30.1 De opdracht eindigt niet door het overlijden van een der partijen.

30.2 De erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene wijzen op verlangen van de wederpartij binnen een daarbij te
stellen redelijke termijn een van hen of een derde aan om hen in alle zaken de opdracht betreffende te vertegenwoordigen.

30.3 Het bepaalde in artikel 28 lid 28.2 is van overeenkomstige toepassing.

30.4 Het overlijden van een der partijen geeft de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene de bevoegdheid de opdracht op te zeggen.

Artikel 31. Opdracht toevertrouwd aan bepaalde persoon

31.1 Heeft de opdrachtgever bedongen dat de vervulling van de opdracht in het bijzonder wordt toevertrouwd aan een bepaalde persoon en doet zich te diens aanzien de omstandigheid voor als bedoeld in artikel 30 of wordt deze arbeidsongeschikt, dan is het bepaalde in artikel 30 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 32. Betalingsverplichting na opzegging door de Opdrachtgever op een grond gelegen bij BAB-Apeldoorn

32.1 Heeft de Opdrachtgever de opdracht opgezegd op een grond die bij BAB-Apeldoorn is gelegen dan is de Opdrachtgever verplicht op declaratie van BAB-Apeldoorn naar de stand van de werkzaamheden te betalen:
a. het honorarium;
b. de bijkomende kosten;
c. de toezichtskosten;
d. alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten,voortvloeiend uit verplichtingen die BAB-Apeldoorn ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.

32.2 De betalingsverplichting van de Opdrachtgever volgens het bepaalde in lid 32.1 strekt niet verder dan voorzover de werkzaamheden en de daar genoemde kosten voor de Opdrachtgever van nut (kunnen) zijn.

32.3 De Opdrachtgever is bevoegd 10 % in mindering te brengen op het bedrag dat hij op grond van het bepaalde in artikel 32 lid 32.1 verplicht is aan BAB-Apeldoorn te betalen.

32.4 Leidt het bepaalde in artikel 32 lid 32.2 tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen, dan kan daarvan worden afgeweken.

32.5 Het bepaalde in artikel 32 lid 32.2 is niet van toepassing indien wordt opgezegd op grond van artikel 29 of 30.

Artikel 33. Auteursrecht na opzegging door de Opdrachtgever op een grond gelegen bij BAB-Apeldoorn

33.1 Heeft de Opdrachtgever de opdracht opgezegd op een grond die gelegen is bij BAB-Apeldoorn,dan heeft de Opdrachtgever het recht zonder tussenkomst of toestemming van BAB-Apeldoorn diens advies te (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van BAB-Apeldoorn zich daartegen verzetten.

33.2 De Opdrachtgever is in dat geval geen vergoeding voor het auteursrecht van BAB-Apeldoorn verschuldigd.

33.3 Voorzover het bepaalde in dit artikel daarop geen inbreuk maakt, blijft het auteursrecht van BAB-Apeldoorn overigens onverlet.

Artikel 34. Betalingsverplichting na opzegging door de Opdrachtgever op een grond gelegen bij de Opdrachtgever

34.1 Heeft de Opdrachtgever de opdracht opgezegd op een grond die bij hemzelf is gelegen dan is de Opdrachtgever verplicht op declaratie van BAB-Apeldoorn naar de stand van de werkzaamheden te betalen:
a. het honorarium;
b. de bijkomende kosten;
c. de toezichtskosten;
d. alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten,voortvloeiend uit verplichtingen die BAB-Apeldoorn ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.

34.2 De Opdrachtgever is bovendien verplicht 10 % van het resterende deel van de advieskosten te betalen, die de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht; en de daar genoemde kosten voor de Opdrachtgever van nut (kunnen) zijn.

34.3. Het bepaalde in artikel 34 lid 34.2 is niet van toepassing indien wordt opgezegd op grond van artikel 27 of 30.

34.4 Leidt het bepaalde in artikel 34 lid 34.1 tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen, dan kan daarvan worden afgeweken.

Artikel 35. Auteursrecht na opzegging door de Opdrachtgever op een grond gelegen bij de Opdrachtgever

35.1 Heeft de Opdrachtgever de opdracht opgezegd op een grond die bij hemzelf is gelegen,dan mag de Opdrachtgever het advies van BAB-Apeldoorn slechts (laten)gebruiken na voorafgaande,schriftelijke toestemming van BAB-Apeldoorn.

35.2 Aan zijn toestemming kan BAB-Apeldoorn voorwaarden verbinden, daaronder begrepen de betaling van een geldelijke vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn bedoelingen wordt gebruikt.

35.3 De Opdrachtgever heeft het recht zonder toestemming van BAB-Apeldoorn het advies te (laten) gebruiken indien ten tijde van de opzegging met de uitvoering van het object een aanvang is gemaakt. Het bepaalde in lid 35.1 is van overeenkomstige toepassing.

35.4 Voorzover het bepaalde in dit artikel daarop geen inbreuk maakt, blijft het auteursrecht van BAB-Apeldoorn overigens onverlet.

Artikel 36. Betalingsverplichting na opzegging door BAB-Apeldoorn op een grond gelegen bij de Opdrachtgever

36.1 Heeft BAB-Apeldoorn de opdracht opgezegd op een grond die bij de Opdrachtgever is gelegen,dan is de Opdrachtgever verplicht op declaratie van BAB-Apeldoorn naar de stand van de werkzaamheden te betalen:
a. het honorarium;
b. de bijkomende kosten;
c. de toezichtskosten;
d. alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten,voortvloeiend uit verplichtingen die BAB-Apeldoorn ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.

36.2 De Opdrachtgever is bovendien verplicht 10 % van het resterende deel van de advieskosten te betalen, die verschuldigd zouden zijn bij de volledige vervulling van de opdracht.

36.3 Leidt het bepaalde in artikell 36 lid 36.1 tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen, dan kan daarvan worden afgeweken.

36.4 Het bepaalde in artikel 36 lid 36.1 is niet van toepassing indien wordt opgezegd op grond van artikel 29 of 30.

Artikel 37. Auteursrecht na opzegging door BAB-Apeldoorn op een grond gelegen bij de Opdrachtgever

37.1 Heeft BAB-Apeldoorn opgezegd op een grond die bij de Opdrachtgever is gelegen, dan mag de Opdrachtgever het advies van BAB-Apeldoorn slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van BAB-Apeldoorn.

37.2 Aan zijn toestemming kan BAB-Apeldoorn voorwaarden verbinden, waaronder begrepen de betaling van een geldelijke vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn bedoelingen wordt gebruikt.

37.3 De Opdrachtgever heeft het recht zonder toestemming van BAB-Apeldoorn het advies te (laten) gebruiken indien ten tijde van de opzegging met de uitvoering van het object een aanvang is gemaakt. Het bepaalde in lid 37.1 is van overeenkomstige toepassing.

37.4 Voorzover het bepaalde in dit artikel daarop geen inbreuk maakt, blijft het auteursrecht van BAB-Apeldoorn overigens onverlet.


Artikel 38. Betalingsverplichting na opzegging door BAB-Apeldoorn op een grond gelegen bij BAB-Apeldoorn

38.1 Heeft BAB-Apeldoorn de opdracht opgezegd op een grond die bij hemzelf is gelegen,dan is de Opdrachtgever verplicht op declaratie van BAB-Apeldoorn naar de stand van de werkzaamheden te betalen:
a. het honorarium;
b. de bijkomende kosten;
c. de toezichtskosten;
d. alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten,voortvloeiend uit verplichtingen die BAB-Apeldoorn ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.

38.2 De betalingsverplichting van de Opdrachtgever volgens het bepaalde in lid 38.1 strekt niet verder dan voorzover de werkzaamheden en de daar genoemde kosten voor de Opdrachtgever van nut (kunnen) zijn.

38.3 De Opdrachtgever is bevoegd 10 % in mindering te brengen op het bedrag dat hij op grond van het bepaalde in lid 38.1 verplicht is aan BAB-Apeldoorn te betalen.

38.4 Leidt het bepaalde in artikel 38 lid 38.1 tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen, dan kan daarvan worden afgeweken.

38.5 Het bepaalde in artikel 38 lid 38.1 is niet van toepassing indien wordt opgezegd op grond van artikel 27 of 30.

Artikel 39. Auteursrecht na opzegging door BAB-Apeldoorn op een grond gelegen bij BAB-Apeldoorn

39.0 Heeft BAB-Apeldoorn de opdracht opgezegd op een grond die bij hemzelf is gelegen,dan heeft de Opdrachtgever het recht zonder tussenkomst of toestemming van BAB-Apeldoorn diens advies te (laten) gebruiken,tenzij redelijke belangen van BAB-Apeldoorn zich daartegen verzetten.

39.1 De Opdrachtgever is in dat geval geen vergoeding voor het auteursrecht van BAB-Apeldoorn verschuldigd.

39.2 Voorzover het bepaalde in dit artikel daarop geen inbreuk maakt, blijft het auteursrecht van BAB-Apeldoorn overigens onverlet.

Artikel 40. Eigendom van documenten

40.1 De door BAB-Apeldoorn aan de Opdrachtgever afgegeven documenten worden eigendom van de Opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom, nadat de Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens BAB-Apeldoorn heeft voldaan.

Artikel 41. Auteursrecht van BAB-Apeldoorn

41.1 BAB-Apeldoorn of diens rechtsverkrijgende(n) heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking,verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen,tekeningen,schetsen,foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, van maquettes en modellen alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers,die van zij ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen, of die zijn bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen.

41.2 BAB-Apeldoorn behoudt ook nadat hij toestemming heeft verleend tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk de volgende rechten:
a. het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid;
b. het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker voorzover deze op of in het werk voorkomen,dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt;
c. het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is,dat het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid;
d. het recht zich te verzetten tegen elke misvorming,verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de goede naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid;

41.3 BAB-Apeldoorn heeft als enige het recht van het uitwendige en inwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken, doch hij behoeft de toestemming van de Opdrachtgever voor het openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen die het inwendige van het object tonen na ingebruikneming.Aan zijn toestemming kan de Opdrachtgever voorwaarden verbinden.

41.4 BAB-Apeldoorn geldt in de zin van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen als de ontwerper van de tekeningen en modellen die hij in het kader van de opdracht heeft vervaardigd. BAB-Apeldoorn heeft bij uitsluiting het recht deze tekeningen en modellen te deponeren bij het in die Wet bedoelde Bureau. Het ten aanzien van auteursrechten bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de aan zo’n depot te ontlene rechten.
a. BAB-Apeldoorn is verplicht om naar zijn mening voor octrooiverlening vatbare vindingen, ontstaan tijdens en door de uitvoering van de opdracht, onverwijld onder de aandacht van de Opdrachtgever te brengen.
b. Indien een zodanige vinding is ontstaan door uitwisseling van kennis tussen de Opdrachtgever en BAB-Apeldoorn,heeft de Opdrachtgever het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi op die uitvinding aan te vragen. De Opdrachtgever stelt BAB-Apeldoorn daarvan onverwijld in kennis. BAB-Apeldoorn is desgevraagd verplicht de Opdrachtgever bij de behandeling van de aanvraag assistentie te verlenen. De daaruit voor BAB-Apeldoorn voortvloeiende werkzaamheden zullen in onderling overleg worden vergoed.
c. Als de Opdrachtgever een octrooi bedoeld in dit lid verkrijgt, verleent hij om niet aan BAB-Apeldoorn een in beginsel niet overdraagbare licentie op die vinding. Bij concrete toepassing van de licentie zal BAB-Apeldoorn toestemming aan de Opdrachtgever vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien de Opdrachtgever tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.
d. Indien de Opdrachtgever van het in dit lid onder b genoemde recht geen gebruik maakt, heeft BAB-Apeldoorn het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi voor die vinding aan te vragen.BAB-Apeldoorn stelt de Opdrachtgever van zijn besluit daarvan onverwijld in kennis.
e. Als BAB-Apeldoorn een octrooi, als bedoeld in het bepaalde sub d. verkrijgt, verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een in beginsel niet overdraagbare licentie deze vinding in de huidige bedrijfsvoering van de Opdrachtgever toe te passen.

Artikel 42. De uitvoering van het object

42.1 De Opdrachtgever is verplicht het object overeenkomstig het advies en de kenbare bedoelingen van BAB-Apeldoorn uit te (laten) voeren en wijkt daarvan niet af dan na overleg met BAB-Apeldoorn. De Opdrachtgever stelt BAB-Apeldoorn in de gelegenheid zich ervan te vergewissen dat de uitvoering van het object geschiedt in overeenstemming met zijn advies en bedoelingen.

42.2 Indien partijen omtrent de werkzaamheden van BAB-Apeldoorn in verband met het in Artikel 42 lid 42.1 bedoelde overleg niets zijn overeengekomen, is de Opdrachtgever in voorkomende gevallen afzonderlijke advieskosten aan BAB-Apeldoorn verschuldigd,die in onderling overleg worden vastgesteld.

Artikel 43. Recht van herhaling van het advies

43.1 BAB-Apeldoorn heeft het recht zijn advies te herhalen, voorzover redelijke belangen van een eerdere Opdrachtgever zich niet daartegen verzetten en niet dan nadat BAB-Apeldoorn met de eerdere Opdrachtgever overleg heeft gepleegd;

43.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het advies geheel dan wel gedeeltelijk nogmaals te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BAB-Apeldoorn;

43.3 In geval van geheel dan wel gedeeltelijk nogmaals gebruiken van het advies door de Opdrachtgever komen partijen in overleg de advieskosten overeen, waarbij rekening wordt gehouden met de aan BAB-Apeldoorn toekomende vergoeding voor het auteursrecht.

Artikel 44. Algemene bepalingen

44.1 De opdracht-administratie van BAB-Apeldoorn is zodanig ingericht, dat de te declareren advieskosten kunnen worden vastgesteld aan de hand van aan die administratie te ontlenen gegevens.

44.2 De Opdrachtgever is bevoegd voor zijn rekening de opdracht-administratie van BAB-Apeldoorn door een externe accountant aan een onderzoek te laten onderwerpen, dit uitsluitend voorzover dit onderzoek dient om de juistheid van de advieskosten vast te stellen.

44.3 In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze regeling genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De Opdrachtgever vergoedt de door BAB-Apeldoorn terzake van de opdracht verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 45. Advieskosten

45.1 De advieskosten bestaan uit het honorarium, de toezichtskosten en de bijkomende kosten.

45.2 Het honorarium is de vergoeding die BAB-Apeldoorn toekomt voor diens werkzaamheden.

45.3 Toezichtskosten zijn kosten die BAB-Apeldoorn voor het toezicht op de uitvoering van het object maakt.

45.4 Tot de bijkomende kosten horen ondermeer:
a. de ten behoeve van de opdracht gemaakte reis- en verblijfskosten;
b. de kosten samenhangend met het keuren van materialen, constructies en installaties, alsmede de kosten samenhangend met andere eenvoudige beproevingen of analyses;
c. de kosten van het gebruik van instrumenten die door BAB-Apeldoorn bij metingen en proefnemingen ter beschikking worden gesteld;
d. de kosten van het vermenigvuldigen van overeenkomsten, bestekken, tekeningen, berekeningen, rapporten e.d. door middel van lichtdrukken, fotokopiëren, plotten, printen of anderszins;
e. de kosten gemoeid met het maken van foto’s, maquettes, perspectieven en andere presentaties, indien deze door de Opdrachtgever of door een overheidsinstantie worden verlangd;
f. de kosten van telecommunicatie, porti en aankondiging per advertentie;
g. registratie, kadastrale kosten en andere voorschotten;
h. kosten gemaakt bij aanbesteding of aanwijzing;
i. kosten bij het aangaan van contracten en het uitbrengen van deurwaardersexploten gemaakt, legeskosten, vertaalkosten e.d.

Artikel 46. Bepaling van advieskosten

46.1 Het honorarium wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht naar keuze van de partijen schriftelijk vastgesteld op een van de hieronder vermelde wijzen of een combinatie daarvan;
a. als percentage van de uitvoeringskosten;
b. op grondslag van de tijd besteed aan de vervulling van de opdracht;
c. een tussen partijen overeengekomen bedrag;
d. naar enige andere,tussen partijen overeengekomen maatstaf.

46.2 De toezichtskosten worden voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht naar keuze van de partijen schriftelijk vastgesteld op een van de hieronder vermelde wijzen of een combinatie daarvan.
a. als percentage van de uitvoeringskosten;
b. op grondslag van de tijd besteed aan het toezicht;
c. een tussen partijen overeengekomen bedrag;
d. naar enige andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf.

46.3 De bijkomende kosten worden voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht naar keuze van partijen schriftelijk vastgesteld op een van de hieronder vermeld wijzen of een combinatie daarvan;
a. als percentage van de uitvoeringskosten;
b. naar de werkelijk gemaakte kosten;
c. een tussen partijen overeengekomen bedrag;
d. als percentage van het honorarium;
e. naar enige andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf.

Artikel 47. Berekening als een percentage van de uitvoeringskosten

47.1 Advieskosten als een percentage van de uitvoeringskosten worden berekend aan de hand van het voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht tussen partijen overeengekomen percentage van de uitvoeringskosten.


47.2 In de fasen voorafgaand aan de fase van prijs- en contractvorming wordt ten behoeve van het berekenen van de advieskosten,gebruik gemaakt van een door BAB-Apeldoorn gemaakte bij die fasen behorende raming van de uitvoeringskosten,dan wel - indien de raming door een andere partij wordt opgesteld – van die raming,mits deze door BAB-Apeldoorn na controle is aanvaard. De definitieve advieskosten worden bepaald zodra de begroting behorend bij de fase technisch ontwerp/bestek is gemaakt en door de Opdrachtgever is goedgekeurd.

47.3 Vanaf de fase prijs- en contractvorming wordt ten behoeve van het berekenen van de advieskosten bij de uitvoering van het object, gebruik gemaakt van de definitieve uitvoeringskosten, opgesteld aan de hand van de kosten van de aan de uitvoerende bedrijven opgedragen uitvoeringswerkzaamheden vermeerderd met het saldo van meer- en minderwerk.

47.4 De Opdrachtgever verstrekt BAB-Apeldoorn ter zake van de uitvoeringskosten de nodige gegevens ten behoeve van het
juist berekenen van de advieskosten.

47.5 Tot de uitvoeringskosten worden mede gerekend, de waarde van de door of vanwege de Opdrachtgever te leveren of ter beschikking te stellen materialen en onderdelen van het werk, alsmede de overige kosten, welke gemoeid zijn met deze leveringen of terbeschikkingstellingen.

47.6 Tot de uitvoeringskosten als grondslag voor de advieskosten worden mede gerekend,het saldo van de verrekening van wijzigingen van lonen en sociale lasten en van wijzigingen van prijzen, huren en vrachten of indien deze verrekening door betaling van een afkoopsom is uitgesloten, deze afkoopsom.

47.7 Wordt het object niet uitgevoerd, of eindigt de opdracht voordien door opzegging, dan worden de uitvoeringskosten als grondslag voor de advieskosten met inachtneming van het bepaalde in artikel 47 lid 47.1 definitief vastgesteld naar het bij het tot stand komen van de opdracht tussen partijen overeengekomen bedrag aan uitvoeringskosten, of bij gebreke daarvan,naar de laatste raming of begroting van BAB-Apeldoorn, dan wel – indien de raming of begroting door een andere partij wordt opgesteld - van die raming of begroting,mits deze door BAB-Apeldoorn na controle is aanvaard.

Artikel 48. Berekening op grondslag van bestede tijd

48.1 Partijen komen voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht het in rekening te brengen tarief per tijdseenheid voor bij het project betrokken functiegroepen of medewerkers schriftelijk overeen.Indien is vastgesteld dat het tarief voor een bepaalde periode geldt, overlegt BAB-Apeldoorn tijdig met de Opdrachtgever over een wijziging van het tarief na die periode.

48.2 Advieskosten op grondslag van bestede tijd worden berekend door de vermenigvuldiging van het volgens artikel 48 lid 48.1 overeengekomen tarief met de hoeveelheid tijd die BAb-Apeldoorn rechtstreeks aan de uitvoering van de opdracht besteedt, de reistijd daaronder niet begrepen.

Artikel 49. Vaststelling vast bedrag

49.1 Advieskosten als vast bedrag worden bij het totstandkomen van de opdracht schriftelijk overeengekomen.

49.2 Het vaste bedrag voor de advieskosten wordt geacht uitsluitend te dienen voor de vergoeding van de nauwkeurig in de opdracht vermelde omvang en duur van de werkzaamheden.

Artikel 50. Advieskosten in geval van aanpassingen en wijzigingen

50.1 De Opdrachtgever is afzonderlijke advieskosten verschuldigd voor wijzigingen die BAB-Apeldoorn dient uit te voeren,voorzover deze niet het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van BAB-Apeldoorn.

50.2 Indien de wijzigingen het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van BAB-Apeldoorn is de Opdrachtgever wel advieskosten verschuldigd voorzover aan deze advieskosten werkzaamheden ten grondslag lagen, die ook bij een juiste vervulling van de opdracht noodzakelijk zouden zijn geweest.

50.3 Doen zich ten opzichte van de totstandkoming van de opdracht wijzigingen voor als genoemd in artikel 9 en artikel 20 en leiden deze tot een wijziging van de werkzaamheden van BAB-Apeldoorn, dan worden in overleg de advieskosten herzien.

Artikel 51. Betaling van advieskosten

51.1 De Opdrachtgever betaalt de advieskosten op declaratie van BAB-Apeldoorn. Opdrachtgever en BAB-Apeldoorn komen bij de opdracht een betalingsschema in termijnen overeen. BAB-Apeldoorn declareert de advieskosten volgens het overeengekomen betalingsschema, of, bij gebreke daarvan, in twee wekelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden.

51.2 BAB-Apeldoorn is gerechtigd een einddeclaratie in te dienen zodra zijn werkzaamheden zijn voltooid, dan wel op de dag waarop de opdracht volgens het bepaalde in artikel 21 is opgezegd.

51.3 De declaratie van BAB-Apeldoorn is gespecificeerd en wordt op verzoek van de Opdrachtgever van de nodig bewijsstukken voorzien.

51.4 De Opdrachtgever betaalt het gedeclareerde bedrag, voorzover niet anders is overeengekomen, binnen veertien dagen na de datum van de betreffende declaratie.

51.5 Indien de Opdrachtgever de juistheid van een declaratie – of een gedeelte daarvan – betwist,is hij niettemin gehouden tot tijdig betalen van het niet betwiste gedeelte. Betwisting van een declaratie dient schriftelijk en binnen de betaaltermijn te geschieden. Blijkt de betwiste declaratie – of het betwiste gedeelte – alsnog verschuldigd, dan wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde rente berekend vanaf de dag waarop betaling uiterlijk had behoren te geschieden.

51.6 Verricht de Opdrachtgever de ingevolge de opdracht verschuldigde betaling niet tijdig en is de vertraging niet het gevolg van een aan BAB-Apeldoorn toe te rekenen omstandigheid, dan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan BAB-Apeldoorn aanspraak maken op vergoeding van de rente tegen het wettelijk rentepercentage, dit met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is vestreken.

51.7 Vindt de betaling niet plaats binnen veertien dagen na de dag waarop deze uiterlijk had behoren te geschieden, dan kan BAB-Apeldoorn aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met drie procent met ingang van de dag waarop deze veertien dagen zijn verstreken, een en ander zonder nader herinneringsbericht of aanmaning van BAB-Apeldoorn.

51.8 Over de door BAB-Apeldoorn gevorderde rente wordt geen rente berekend.

51.9 Alle werkelijk door BAB-Apeldoorn gemaakte onkosten om tot voldoening van zijn declaratie te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechterlijke kosten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 52. Toepasselijk recht

52.1 Op de opdracht is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 53. Geschillen

53.1 Verschillen van mening tussen de Opdrachtgever en BAB-Apeldoorn worden zoveel mogelijk langs minnelijke weg, daaronder begrepen mediation, opgelost.

53.2 Indien de partijen in de opdracht hebben bepaald dat geschillenbeslechting plaatsvindt door middel van arbitrage zullen alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die tussen de Opdrachtgever en BAB-Apeldoorn of hun rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden ontstaan naar aanleiding van de opdracht beslecht worden, met uitsluiting van de gewone rechter, door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals die luiden op de dag waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

53.3 Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voorzover het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw overeenkomstig dit artikel te doen beslechten. De vordering vervalt,indien zij bij de in artikel 53 lid 53.2 genoemde Raad aanhangig wordt gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het rechterlijke vonnis. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde uitspraak heeft meegewerkt, zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken.

Do you still have questions left?