Algemene voorwaarden Inspectie
Artikel 1. Begripsbepalingen
1.1    
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenassociatie, die aan BAB-
Apeldoorn mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2
BAB-Apeldoorn: de eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.
1.3
Werkzaamheden: alle door BAB-Apeldoorn, krachtens een door Opdrachtgever verstrekte
opdracht te verrichten of reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 2. Algemeen
2.1    
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met
BAB-Apeldoorn en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als
uitvoerende aard.
2.2
BAB-Apeldoorn neemt op zich, om in opdracht van Opdrachtgever vastgoedobjecten te
inspecteren, de resultaten van deze inspectie(s) eventueel vast te leggen in een inspectierapport
en dit rapport ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.
2.3
Op alle aan BAB-Apeldoorn verstrekte opdrachten en de met BAB-Apeldoorn gesloten
overeenkomsten zijn in ieder geval van toepassing de algemene voorwaarden van BAB-Apeldoorn.
Eveneens zijn van toepassing de in de rapportage en de in onderhavige voorwaarden omschreven
uitgangspunten, voorwaarden en definities en onderhavige contractvoorwaarden, in de laatste
versie en geldig op dat moment.
2.4
Bij opdrachtverstrekking aan BAB-Apeldoorn bevestigt en aanvaart Opdrachtgever de in artikel
1 lid 2.3 vermelde voorwaarden. Indien deze bij de schriftelijke contractbevestiging en/of
opdrachtbevestiging onverhoopt niet zijn bijgevoegd en/of deze voorwaarden niet in uw bezit zijn en/of u van deze voorwaarden geen kennis heeft kunnen nemen, dient u BAB-Apeldoorn hiervan direct en voor uitvoering der werkzaamheden in kennis te stellen. BAB-Apeldoorn zal u dan per
omgaande de van toepassingzijnde voorwaarden doen toekomen.

Artikel 3. Inhoud van de inspectiewerkzaamheden, het rapport, de aanbieding en acceptatie
3.1
De inspectie bestaat uit een visuele inspectie gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is
een momentopname waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen
worden gerapporteerd.
3.2
Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt niet met zich mee dat
Specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch
berekeningen worden uitgevoerd, noch onderdelen worden verwijderd, verschoven, verplaatst,
opgetild etc. om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen.
BAB-Apeldoorn zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten.
BAB-Apeldoorn geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of
verstrekte adviezen.
3.3
Afspraken ten behoeve van de inspecties kunnen afhankelijk van de opdracht door BAB-
Apeldoorn worden gemaakt. Voor het tijdstip van de inspectie wordt een marge van plus of min
30 minuten gehanteerd, daar externe of onvoorziene omstandigheden veelal een exact tijdstip
niet kunnen garanderen.
3.4
Opdrachtgever garandeert dat BAB-Apeldoorn vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren
object en alle te inspecteren onderdelen waaronder zolders, kruipruimten etc., dat er geen
verrassende elementen aanwezig zijn waaronder loslopende huisdieren en dergelijke. Indien door
BAB-Apeldoorn, om toegang tot het object te verkrijgen, de sleutels ergens moeten worden
afgehaald en/of retour gebracht of er wachttijden ontstaan, heeft BAB-Apeldoorn het recht de
hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen.


1.                                                        EdP
3.5
Ten behoeve van de aankoopkeuring en verkoopkeuring worden de begane grondvloeren
geïnspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik indien Opdrachtgever of diens
vertegenwoordiger niet bij de inspectie aanwezig is. Indien Opdrachtgever of diens
vertegenwoordiger wel bij de inspectie aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer
geïnspecteerd indien deze op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar
toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbo-wetgeving. Een en ander uitsluitend ter
beoordeling door BAB-Apeldoorn. Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte
van 0,50 meter vereist.
3.6
Indien goed bereikbaar en veilig, dit ter beoordeling van BAB-Apeldoorn, worden tot een
Maximale hoogte van ca. 3 meter (1e verdieping hoogte) daken, goten, overstekken, e.d.
geïnspecteerd. Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit
uitsluitend met door Opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal, dat voldoet aan de
huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige
omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling door BAB-Apeldoorn.
3.7
Indien tijdens een inspectie blijkt, dat bepaalde onderdelen c.q gedeelten van een object niet
kunnen worden geïnspecteerd, wordt dit in het rapport vermeld.
3.8
Indien tijdens een inspectie blijkt, dat bepaalde onderdelen c.q gedeelten van een object door een specialist c.q expert op een bepaald gebied dienen te worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport
worden aangegeven.
3.9
Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en
niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit uitsluitend ter beoordeling door BAB-Apeldoorn, worden
deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. In de rapportage wordt hier melding
van gemaakt.
3.10
Indien weersinvloeden en/of onvoorziene omstandigheden de inspectie onmogelijk maken,
bemoeilijkt en/of vertraagt, dit uitsluitend ter beoordeling van/door BAB-Apeldoorn, behoudt
BAB-Apeldoorn zich het recht voor de inspectie uit te stellen en/of te onderbreken.
3.11
Indien een inspectie, wegens onder artikel 3.10 omschreven omstandigheden, geen doorgang kan
vinden, moet worden afgebroken, of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal deze inspectie, na rato van het reeds geïnspecteerde, in rekening worden gebracht. Tenzij 75% of meer van het te
inspecteren object geïnspecteerd is, wordt de volledige inspectie in rekening gebracht.
Er zal een hernieuwde inspectie en/of een vervolginspectie plaatsvinden. Deze hernieuwde en/of
vervolginspectie zal door BAB-Apeldoorn worden uitgevoerd conform de in onderhavige
overeenkomst omschreven voorwaarden en tarieven, verminderd met het reeds na rato in
rekening gebrachte geïnspecteerde deel, echter verhoogd met een bedrag van 10% van de
eigenlijke opdracht..
3.12
Indien door BAB-Apeldoorn inspecties moeten worden verricht aan objecten welke deel uitmaken
van een groter geheel, zal Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger vooraf aangeven welke
gebouwonderdelen moeten worden mee gekeurd. In onderhavige situaties behoudt BAB-Apeldoorn
zich het recht voor evt. meerkosten te factureren.
3.13
De objecten worden door BAB-Apeldoorn, in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd
respectievelijk geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit
en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn kan een afgeleid oordeel
worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare,
samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.
3.14
De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten
voor vervanging.
3.15
De geldigheidsduur van een rapport bedraagt 3 maanden.
3.16
Wijzigingen resp. aanpassingen in de inspectierapporten en/of de werkmethodieken worden
uitsluitend door BAB-Apeldoorn aangebracht.
3.17
Alle auteursrechten, industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met
geleverde adviezen, ontwerpen, tekeningen en/of software, blijven bij BAB-Apeldoorn en gaan,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op Opdrachtgever over. BAB-Apeldoorn en
Opdrachtgever zijn over en weer gebonden om gegevens, waarvan zij in het kader van de
overeenkomst kennis krijgen en waarvan duidelijk is dat die tot de vertrouwelijke informatie van
de anderen behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.


2.                                                        EdP

3.18
Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door BAB-Apeldoorn opgestelde rapportages
en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 14
dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan BAB-Apeldoorn door te geven. Indien binnen deze gestelde termijn geen wijzigingen en/of aanmerkingen door Opdrachtgever aan BAB-
Apeldoorn kenbaar zijn gemaakt wordt Opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te
gaan met de uitgevoerde werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen.
BAB-Apeldoorn heeft het recht zich te vergewissen over de juistheid van wijzigingen en/of
aanmerkingen van Opdrachtgever, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen enkel recht kan doen
gelden.
3.19
Er wordt tijdens de inspecties niet specifiek naar milieubelastende materialen gezocht, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Onder milieubelastende materialen wordt onder andere
verstaan asbest, olietanks en dergelijke.
3.20
Alle offertes en prijsopgaven die door of vanwege BAB-Apeldoorn zijn gedaan zijn vrijblijvend,
zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na drie maanden.
3.21
Opdrachtgever voorziet BAB-Apeldoorn van alle relevante informatie die nodig is voor het
behoorlijk verrichten van een inspectie.
3.22
Indien BAB-Apeldoorn op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is, dat BAB-
Apeldoorn de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt BAB-Apeldoorn Opdrachtgever schriftelijk
mee, dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden voordat BAB-Apeldoorn de feitelijke
opdracht kan starten.
3.23
Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat BAB-Apeldoorn een opdracht schriftelijk
heeft bevestigd, dan wel nadat BAB-Apeldoorn geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering
heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de
opdracht.
3.24
Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de
overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden
overeengekomen.
3.25
BAB-Apeldoorn is bevoegd om werkzaamheden - onder leiding van BAB-Apeldoorn - door derden
te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens
aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van BAB-Apeldoorn voor
de deugdelijke nakoming van de opdracht.


Artikel 4. Tarieven en betalingen
4.1
De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW; extra kosten worden altijd apart schriftelijk opgegeven.
4.2
BAB-Apeldoorn behoudt zich het recht voor de tarieven eens per jaar, per 1 januari, aan te
passen conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie zoals telkens per 1 november
vastgesteld door het C.B.S. Een aanpassing als hier bedoeld zal nooit kunnen leiden tot een
daling van het tarief zoals dat gold op het tijdstip waarop de tarieven zouden worden aangepast.
4.3
De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de
aanbieding van de offerte. Tenzij dit schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst is
overeengekomen heeft BAB-Apeldoorn het recht wijzigingen in assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de prijs door te berekenen.
4.4
Omdat de in de rapportage genoemde prijzen voor herstel van gebreken zijn gebaseerd op
landelijke gemiddelden en gangbare databanken, zijn deze prijzen indicatief en kan de
Opdrachtgever er geen rechten aan ontlenen.
4.5
Kosten van na het totstandkomen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste
aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever.3.                                                        EdP

4.6
Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op
voorafgaand verzoek van Opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en binnen een straal van
20 km rond het te inspecteren object. In onderhavige situaties zal Opdrachtgever of zijn
vertegenwoordiger een sleutelverklaring opstellen en gereed hebben. De sleutelverklaring
vrijwaart BAB-Apeldoorn tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan
door welke oorzaak dan ook. Het halen en/of brengen van sleutels zal worden gefactureerd tegen
de geldende tarieven van BAB-Apeldoorn.
4.7
Annulering door Opdrachtgever van een al verstrekte opdracht tot inspectie die plaats zou
vinden op de dag van inspectie of op de laatste dag voor de dag van inspectie zal door BAB-
Apeldoorn worden gefactureerd tegen het overeengekomen inspectietarief.
4.8
Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het object
niet kan worden gekeurd, kan BAB-Apeldoorn niet verantwoordelijk c.q aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als
gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een
vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief.
4.9
Bij het niet binnen de afgesproken tijd komen opdagen en/of niet aanwezig zijn van de bewoner,
Opdrachtgever, diens vertegenwoordiger of de verkoper ongeacht welke reden, worden de kosten
gefactureerd aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger.
4.10
Indien BAB-Apeldoorn niet binnen redelijke tijd aanwezig kan zijn zal de inspectie geen doorgang
vinden en worden er geen kosten in rekening gebracht.
4.11
Indien een situatie ontstaat zoals omschreven in de artikelen 3.8, 3.9 en 3.10 dient dit
onverwijld aan de wederpartij te worden gemeld. Indien in de inspectieafspraken c.q planningen
wordt geschoven, zal dit eveneens aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger respectievelijk
BAB-Apeldoorn worden gemeld.
4.12
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. BAB-Apeldoorn heeft echter te
allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor
betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen. Indien Opdrachtgever enig door hem
verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling
van rechtswege in verzuim. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van BAB-Apeldoorn,
verband houdende met de inning van enige vordering op Opdrachtgever of verband houdende
met het verweer tegen een ten onrechte door Opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen
voor rekening van Opdrachtgever.
4.13
Indien de betaling niet tijdig is ontvangen is Opdrachtgever  - zonder dat daarvoor enige
aanmaning of ingebrekestelling vereist is - de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum
waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.
4.14
Indien BAB-Apeldoorn tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van Opdrachtgever, waarbij de
buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen
hoofdsom met een minimum van  € 150,00.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1
Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan,
blijft de eigendom van de afgegeven rapportages bij BAB-Apeldoorn.4.                                                        EdP

5.2
Het is Opdrachtgever verboden de door BAB-Apeldoorn aan Opdrachtgever geleverde
rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij
Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.
5.3
Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen
doch desondanks de door BAB-Apeldoorn geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan
is Opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is - een direct opeisbare
boete ad € 5000,00 aan BAB-Apeldoorn verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van
het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.

Artikel 6. Beëindiging/opzegging van de overeenkomst
6.1
Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, surséance van betaling aanvraagt, verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard,
alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft BAB-
Apeldoorn het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst
zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van haar enig
toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
6.2
De ontbinding als bedoeld in artikel 5 lid 6.1 dient te allen tijde te geschieden bij aangetekend
schrijven of deurwaardersexploot. Onverminderd de BAB-Apeldoorn verder toekomende rechten
heeft BAB-Apeldoorn het recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd een overeenkomst uit
te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst ter keuze van
BAB-Apeldoorn op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, onder dat
BAB-Apeldoorn tot enige schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt ten deze
verstaanelke omstandigheid, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst
redelijkerwijze door Opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen, oorlog,
oorlogsgevaar burgeroorlog en oproer, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, brand,
weersomstandigheden, ongevallen, gewijzigde wettelijke voorschriften resp. aanwijzingen en
instructies van overheden, etc.
6.3 
Ingeval één van de partijen tekort komt in de nakoming van één van haar verbintenissen, is de
andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de
nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij
aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Alle vorderingen al dan niet
gefactureerd zullen tengevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid
van partijen schadevergoeding te vorderen.
6.4
Indien er door Opdrachtgever met betrekking tot een meerjarenonderhoudsplanning gebruik
wordt gemaakt van een door BAB-Apeldoorn aangeboden abonnement wordt deze stilzwijgend
telkens met een periode van een jaar verlengd, tenzij een van de partijen haar ten minste drie
maanden voor het einde van het contractjaar schriftelijk opzegt en dit door de wederpartijpartij
bevestigd wordt, in welk geval de overeenkomst op die datum eindigt..

Artikel 7. Overmacht
7.1
Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen
toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar
langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst
kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.5.                                                        EdP
7.2
Als een niet aan BAB-Apeldoorn toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan
te merken:Iedere gebeurtenis of omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst of het verstrekken van de opdracht  te voorzien - waardoor de oplevering
bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de oplevering
door BAB-Apeldoorn, dat de nakoming door BAB-Apeldoorn zo kostbaar of economisch zo
bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of
opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van BAB-Apeldoorn gevergd kan worden.

Artikel 8. Klachten en/of geschillen
8.1
Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat het geen is opgeleverd niet aan de
overeenkomst beantwoordt, indien Opdrachtgever BAB-Apeldoorn niet binnen een week na de
datum van oplevering hiervan in kennis heeft gesteld.
8.2
Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
8.3
Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van kleine gebreken die een waarde
vertegenwoordigen van minder dan € 500,00, daar deze in relatie tot de waarde van het
geïnspecteerde object voor risico van Opdrachtgever komen.
8.4
Klachten die BAB-Apeldoorn bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde
geldigheidstermijn worden uitgesloten van herinspectie en/of schadevergoeding.
8.5
Klachten inzake facturen van BAB-Apeldoorn dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door BAB-Apeldoorn te zijn
ontvangen.
8.6
Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens
BAB-Apeldoorn.
8.7
Het in behandeling nemen van een aanmelding impliceert geen erkenning van de schade, het
gebrek, de tekortkoming en/of de aansprakelijkheid in welke vorm en door welke oorzaak dan
ook. BAB-Apeldoorn behoudt zich ter zake dan ook alle rechten voor.
8.8
Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van BAB-Apeldoorn komt, geldt een eigen risico van € 500,00.
8.9
Bij de vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade gelden de in de algemene
voorwaarden vermelde maxima en zal er een verrekening plaatsvinden voor ouderdom en
bouwkundige staat van het object of het bouwkundige onderdeel waarop de schade is ontstaan,
dit conform het indemniteitsbeginsel en in de verzekeringswereld gebruikelijke regelingen.
8.10
Indien BAB-Apeldoorn met inachtneming van het vorenstaande aansprakelijk is voor de schade, is deze gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te doen herstellen.
8.11
Een door BAB-Apeldoorn uitgevoerde inspectie en/of uitgebracht rapport kan en mag niet worden
gezien als een garantiedekking c.q een garantieverzekering, resp. een aanvullende dekking en/of aanvullende verzekering voor evt. gebreken en/of tekortkomingen van welke aard en
ontstaan door welke oorzaak dan ook.
8.12
BAB-Apeldoorn is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken die redelijkerwijs niet
zichtbaar zijn en niet voor rekening van BAB-Apeldoorn behoren te komen, noch voor gebreken
 waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.
6.                                                        EdP
8.13
BAB-Apeldoorn is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken ten gevolge van door
de eigenaar, gebruiker, makelaar, Opdrachtgever en / of derden verzwegen of onjuist opgegeven
omstandigheden aan het te inspecteren object.
8.14
BAB-Apeldoorn is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een omschrijving in het
rapport die niet overeenkomt met de in wettelijke voorschriften of reglementen van nutsbedrijven
of voor door hen gehanteerde terminologie.
8.15
Indien Opdrachtgever tijdig en volledig de te verwerken gegevens verstrekt en BAB-Apeldoorn niettemin door schuld of nalatigheid de opgedragen werkzaamheden niet volledig c.q onjuist verricht, dan zullen aanvullende c.q correctiewerkzaamheden kosteloos worden uitgevoerd, mits Opdrachtgever binnen 48 uur na ontvangst van de verwerkte gegevens BAB-Apeldoorn van de tekortkomingen in kennis stelt.
8.16
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden
beschouwd, welke tussen Opdrachtgever en BAB-Apeldoorn mochten ontstaan in verband met de
opdracht of enige overeenkomst en/of zaak die daarvan een uitvloeisel is en welke niet in der
minne kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in
het arrondissement Utrecht.
8.17
Op alle met BAB-Apeldoorn gesloten overeenkomsten en op alle aan BAB-Apeldoorn verstrekte
opdrachten is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, het Nederlands recht van toepassing.
8.18
BAB-Apeldoorn is tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade, die deze lijdt als
rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen door BAB-Apeldoorn of door personen in haar
dienst bij de uitvoering van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid
en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden.
8.19
Bij mogelijke c.q vermeende aansprakelijkheid, is deze, in alle redelijkheid en billijkheid, als
volgt gemaximeerd;
A: voor uitgevoerde bouwtechnische inspecties en rapportages, uitgevoerde expertises en alle
verdere daarmee samenhangende werkzaamheden en rapportages tot maximaal € 4.500,00;
B: voor alle overige werkzaamheden en adviezen etc. tot het voor haar diensten ten behoeve van
die uitgevoerde opdracht toekomende honorarium. Bij opdrachten met een looptijd langer dan
drie maanden, is het totaal door BAB-Apeldoorn met betrekking tot de uitgevoerde opdracht te
vergoeden schade beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
8.20
BAB-Apeldoorn is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder in ieder geval
begrepen bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten
voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg
van (het verschaffen van) gebrekkige medewerking, informatie of materialen van Opdrachtgever,
schade als gevolg van handelingen van aannemer of leveranciers in strijd met tekeningen, het
bestek, ondeugdelijk uitgevoerde (herstel) werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade
aan personen, goederen of ter zake van het bouwkundige werk ontstaan, als gevolg van gebreken
alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en evt. daaruit ontstane
gevolgschaden en schaden wegens door BAB-Apeldoorn uitgevoerde werkzaamheden, gegeven
inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke
overeenkomst vormt.
In alle gevallen waarin BAB-Apeldoorn gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze,
indien de schade is gedekt door een verzekering van BAB-Apeldoorn, nooit hoger zijn dan het
bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
8.21
BAB-Apeldoorn is niet aansprakelijk voor schades, die voortvloeien uit storingen en/of meerwerk
veroorzaakt door of vanwege voorschriften en maatregelen van de overheden of nutsbedrijven.
7.                                                        EdP

8.22
BAB-Apeldoorn is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met of ten gevolge van
onjuiste kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgave, schade ten gevolge van omissies in
inspecties en inspectierapporten en/of schade voortvloeiende uit of verband houdende met
adviezen en/of rapportages van externe deskundigen.
8.23
Indien BAB-Apeldoorn met in achtneming van artikel 8.17 aansprakelijk is voor schade, is BAB-
Apeldoorn gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken, te
herstellen of te doen herstellen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1
Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen –
behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de rechtbank
rechtdoende in kort geding, uit te lokken - aan de uitspraak van de gewone rechter worden onderworpen.